Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

ΤΟ ΕΙΧΑΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΡΙΞΑΝ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ;

 ΦΡΙΚΗ: Ο ΟΗΕ ΕΚΑΝΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΙΜΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΒΙΝΤΕΟΣεπτέμβριος του 2019 «Τα Ηνωμένα Έθνη (συμπεριλαμβανομένου του Π.Ο.Υ.) πραγματοποιούν τουλάχιστον δύο ασκήσεις εκπαίδευσης και προσομοίωσης σε όλο το σύστημα, συμπεριλαμβανομένης μιας που καλύπτει τη  σκόπιμη απελευθέρωση ενός θανατηφόρου αναπνευστικού παθογόνου μικροβίου». 
Ανοίξτε το φυλλάδιο του  ΕΔΩ και πηγαίνετε στη σελίδα 39. 

Progress indicator(s) by September 2020

• The Secretary-General of the United Nations, with the Director-General ofWHO and Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs, strengthens coordination and identifies clear roles and responsibilities and timely triggers for a coordinated United Nations systemwide response for health emergencies in different countries and different health and humanitarian emergency contexts.

• The United Nations (including WHO) conducts at least two systemwide trainingand simulation exercises, including one covering the deliberate release of a lethal respiratory pathogen.

• WHO develops intermediate triggers to mobilize national, international and multilateral action early in outbreaks, to complement the existing mechanisms for later and more advanced stages of an outbreak under the IHR (2005).

• The Secretary General of the United Nations convenes a high-level dialogue with health, security and foreign affairs officials to determine how the world can address the threat of a lethal respiratory pathogen pandemic, as well as managing preparedness for disease outbreaks in complex, insecure contexts.


Ultimate objectives:

There is no ambiguity or delay in the United Nations systemwide response to a global health emergency. Thereare clear rules, roles and responsibilities, along with a designated leader, empowered with the authority tocoordinate across the system and experienced in leading a global response through regular simulations or actual events. WHO can rapidly mobilize countries and partners early in an outbreak or health emergency

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Δείκτες προόδου έως τον Σεπτέμβριο 2020

• Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, με τον Γενικό Διευθυντή του Π.Ο.Υ. και τον Γενικό Γραμματέα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, ενισχύει τον συντονισμό και προσδιορίζει σαφείς ρόλους και ευθύνες και έγκαιρες ενεργοποιήσεις για μια συντονισμένη παγκόσμια αντίδραση των Ηνωμένων Εθνών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε διάφορες χώρες και διαφορετικά περιβάλλοντα έκτακτης ανάγκης για την υγεία και την ανθρωπιστική βοήθεια.

• Τα Ηνωμένα Έθνη (συμπεριλαμβανομένου του Π.Ο.Υ.) πραγματοποιούν τουλάχιστον δύο ασκήσεις σε όλο το σύστημα και ασκήσεις προσομοίωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας που καλύπτει τη σκόπιμη απελευθέρωση ενός θανατηφόρου αναπνευστικού παθογόνου.

• Ο Π.Ο.Υ. αναπτύσσει ενδιάμεσα κίνητρα για την κινητοποίηση εθνικών, διεθνών και πολυμερών έγκαιρων δράσεων στα κρούσματα, για να συμπληρώσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς για μεταγενέστερα και πιο προχωρημένα στάδια μιας επιδημίας στο πλαίσιο του ΔΥΥ (2005).

• Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών συγκαλεί έναν διάλογο υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους υγείας, ασφάλειας και εξωτερικών υποθέσεων για να καθορίσει πώς ο κόσμος μπορεί να αντιμετωπίσει την απειλή μιας θανατηφόρου πανδημίας παθογόνου του αναπνευστικού, καθώς και να διαχειριστεί την ετοιμότητα για εστίες νόσων σε περίπλοκα, ανασφαλή πλαίσια.


Τελικοί στόχοι:

Δεν υπάρχει αμφισημία ή καθυστέρηση στην παγκόσμια αντίδραση των Ηνωμένων Εθνών σε μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία. Υπάρχουν σαφείς κανόνες, ρόλοι και ευθύνες, μαζί με έναν καθορισμένο ηγέτη, εξουσιοδοτημένο με την εξουσία να συντονίζει ολόκληρο το σύστημα και ο οποίος θα έχει εμπειρία στην καθοδήγηση μιας παγκόσμιας απόκρισης μέσω τακτικών προσομοιώσεων ή πραγματικών γεγονότων. Ο ΠΟΥ μπορεί να κινητοποιήσει έγκαιρα και γρήγορα χώρες και εταίρους που θα βρίσκονται σε έξαρση ή έκτακτη υγειονομική ανάγκη.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟΕνεργοποιήστε την αυτόματη μετάφραση κάνοντας κλικ:

Στο πρώτο κάτω δεξιά εικονίδιο (Υποτίτλοι) 

Μετά στο δεύτερο (ρυθμίσεις)

Επιλέγετε Υπότιτλοι (κλικ) και στην συνέχεια 

  Αυτόματη μετάφραση (κλικ), Ελληνικά (κλικ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου