Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ!


«ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ…»

Κοινοποιεί και γράφει ο Γεωκών


ΚΥΡΙΕ ΙΕΡΩΝΥΜΕ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ…

Σου παραθέτουμε οι ορθόδοξοι χριστιανοί…Το σύμβολο της Χριστιανικής Πίστεως, διότι φαίνεται ότι το ξεχάσατε... 
Μέσα στο Σύμβολο της πίστεως θα διαπιστώσεις το φοβερό λάθος της απόφασης σας….

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, 
Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. 
Και εις έναν Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού 
Τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα
 προ πάντων των αιώνων. 
Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού. 
Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα,
 ομοούσιον τω Πατρί, δι Ου τα πάντα εγένετο. 
Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπίσαντα.
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, 
και παθόντα, και ταφέντα, 
και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, 
και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. 
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, 
κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. 
Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, 
το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, 
το συν Πατρί και Υιώ συνπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, 
το λαλήσαν δια των Προφητών. 
Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.
 Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. 
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

ΚΥΡΙΕ ΙΕΡΩΝΥΜΕ, Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ορίσει ως ώρα της Ανάστασης, ακριβώς τη στιγμή που ξεκινάει η τρίτη ημέρα ( ΚΥΡΙΑΚΗ)

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει “Οψέ Σάββατων τη επιφωσκούση εις μί­αν σαββάτων”, προσδιορίζοντάς την μέχρι την ανατολή του η­λίου, την πρώτη ημέρα της εβδο­μάδος, εννοώντας την Κυριακή.

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς επίσης αναφέρεται στη πρώτη ημέρα της εβδομάδας, (ΚΥΡΙΑΚΗ)τα βαθιά χαράματα: “Τη δε μια των σαββάτων, όρθρου βαθέως ήλθον επί το μνήμα”.

O Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει όταν πέρασε η ημέρα του Σαββάτου, κατά την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, όταν ήταν ακόμα σκοτάδι: “Έρχεται πρωί σκοτίας έτι ούσης εις το μνημείον”.

Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος , συμφωνεί ως προς την ημέρα και προσδιορίζει το χρόνο μετά τη δύση του ηλί­ου. “Λίαν πρωί της μιας σαββάτων έρχονται επί το μνημείον ανατείλαντος του ηλίου”.

Η Ανάσταση του Χριστού έγινε, όπως μας δηλώνουν οι Ιεροί Ευαγγελιστές, την ημέρα της Κυριακής αφού είχε ήδη περάσει η δεύτερη ημέρα του Σαββάτου και οι γυναίκες, που είναι οι πλέον αψευδείς μάρτυρες του τριημέρου, πήγαιναν στο μνημείο για τα τρίμερα· «Διαγενομένου του Σαββάτου (= αφού πέρασε η ημέρα του Σαββάτου), Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα, ίνα ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν (= τον Ιησούν).

Η ημέρα της Παρασκευής είχε αρχίσει από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, οπότε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έχουμε την μία ημέρα. Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έως τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έχουμε τη δεύτερη ημέρα. 

Και από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής έχουμε τη τρίτη ημέρα, την Κυριακή, η οποία σημειωτέον έχει αρχίσει από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Ιησούς Χριστός προς τους μαθητές Του, «και τη τρίτη ημέρα εγερθήναι» πράγματι αναστήθηκε τη τρίτη ημέρα, αφού η τρίτη ημέρα, της Κυριακής αρχίζει από τα μεσάνυχτα της ημέρας του Σαββάτου.

Οι δύο μαθητές του Χριστού που μετά τη ταφή Του πήγαιναν «προς Εμμαούς» δηλώνουν, ότι ήδη έχουν περάσει τρεις ημέρας από το θάνατον του Χριστού· «… αλλά γε και συν πάσιν τούτοις τρίτην ταύτην ημέραν άγει σήμερον, αφ’; ου ταύτα εγένετο»· (Λουκ. 24, 21).

οι Πατέρες της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου αποφάσισαν, οι Χριστιανοί να νηστεύουν μέχρι τα μεσάνυκτα του Σαββάτου· «Χρή τους πιστούς περί μέσας της μετά το μέγα Σάββατον νυκτός ώρας απονηστίζεσθαι, των θείων Ευαγγελιστών Ματθαίου και Λουκά, του μεν, δια του οψέ Σαββάτων προσρήματος, του δε, δια του όρθρου βαθέως, την βραδύτητα της νυκτός ημίν υπογράφο­ντος»· (Καν. ΠΘ΄).

Όταν λέγει ο Κανόνας «περί μέσας της μετά το μέγαν Σάββατον νυκτός ώρας απονηστίζεσθαι», εννοείται, ότι οι Χριστιανοί θα συμμετάσχουν στην Θεία Λειτουργία έως το τέλος «προσενέγκατε την θυσίαν ημών» και μετά θα αρχί­σουν το Πασχαλινό φαγητό, δηλαδή τα χαράματα της Κυριακής.

Οι τέσσερις Ευαγγελιστές, ως ημέρα αναστάσεως του Ιησού Χριστού, αναφέρουν την αρχή της ημέρας της Κυριακής· «Διαγενομένου του Σαββάτου· της μιας σαββάτων (= όταν επέρασε η ημέρα του Σαββάτου και άρχιζε η άλλη ημέρα)»7 σχόλια:

 1. ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΑΛΙ:

  Ἀγαπῆστε μὲ ὅλη τὴν καρδιά σας τὸν Νυμφίο σας Χριστὸ καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θὰ σᾶς ἀγαποῦν καὶ θὰ σᾶς περιποιοῦνται.

  Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής της Ιεράς Νήσου Πάτμου

  ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΚΥΡΙΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΑΥΤΟΥ, ΔΟΞΑ ΣΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τό θά σάς περιποιούνται,δέν κολάει
  άσε πού υπονοεί καί τήν "διαφορετκή"
  περιποίηση...(ξέρεις ποιά εεε??).!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι Ιερείς και οι ψάλτες των ναών μας ακολουθούντες την πρακτική των πρώτων Χριστιανών, οι οποίοι όπως μας πληροφορεί ο ο φιλοσοφος και μάρτυς Ιουστίνος . “…..πείθονται τοις κειμένοις νόμοις και τοις ιδίοις βίοις νικώσι τους νόμους ” (Προς Διόγνητον 5, 10), μπορούν να επεκτείνουν την διάρκεια της αναστάσιμης ακολουθείας ώστε να συμβεί το "δεύτε λάβετε φως " στην 12η και ένα λεπτό μ.μ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Υπάρχει λόγος που το κάνουν αυτό. Διότι θέλουν να γιορτάσουμε το Πάσχα Σάββατο μαζί με τους Εβραίους και την ημέρα που έχουν γενέθλια ποιοι βρεεεεε; Οι Ιλλουμινάτι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πάντως καλό είναι να είμαστε εξομολογημένοι και κοινωνημένοι, διότι δεν ξέρουμε για πόσο θα ανέχεται ο Χριστός αυτά τα αστειάκια του διαόλου και δεν ξέρουμε επίσης αν γίνει κανένα ΜΠΑΜ πού θα βρεθεί ο καθένας

   Διαγραφή
 5. Πρέπει να αντιδράσουμε όλοι.
  Όχι σαν τα πρόβατα ότι μας λένε! Το κουδουνάκι μας λείπει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ!!!!
  Εάν τυπολατρούμε στίς Ιερές ακολουθίες τότε το άρθρο είναι ακριβεστατο,όμως αδελφοί μου αλλά πρέπει να μάς προβληματίζουν, Τί;
  Το πόσοι " ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ " παρευρίσκονται στόν αύλιο χώρο στις στήν " ΩΡΑ ΤΟΥΣ " καί πόσοι εισέρχονται στόν Ιερό Ναό γιά τήν μοναδική γιά μία φορά τόν χρόνο Ιερά
  Ακολουθία. 1000 έξω 100 μέσα.
  Καί τό χειρότερο;; ΤΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΜΕ 100 τά Άγια γράμματα καί τά τριπλά ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ μέ μονά ψαλτικά για νά προσλάβουμε την μαγειρίτσα.
  Λοιπόν νομίζω πώς αυτοί πού φεύγουν είναι ποιό (ευθείς απ' αυτούς πού μένουν.
  Άς ρίξουμε μία ματιά στόν καθρέφτη της συνειδυσής μας καί νά αλλάξουμε τυπικό. Καί 1ον οί Ιερείς 2ον οί Ιεροψάλτες καί μετά όλοι οι υπόλοιποι νά κάνουμε ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΈΣ ΜΑΣ,
  καί τά άλλα είναι μόνο λόγια " ΤΡΑΛΛΑΛΑ " καί μη ξεχνάμε πού σε όλη την επικράτεια στά χωριά μας οι Ιερείς τρέχουν από τις 3,00 - 4,00 το απόγευμα να κάνουν όχι μία αλλά 5-8- ή και 10 Αναστάσεις σε χωριά πού δεν υπάρχουν Ιερείς.
  Η Αχαρηστία μας πάει σύννεφο.
  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ. Α Ν Ε Σ Τ Η στίς ψυχές μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή