Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΕΧΕΙ Η ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΝΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΕΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΕΚΤΡΩΜΕΝΟ ΕΜΒΡΥΟ;!

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ Μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτου. 

Εὐλογεῖτε.

Τά σέβη μου,  Μακαριώτατε. 

        Αὐτό τό ὁποῖον ὡραιοποιεῖ καί καταξιώνει τήν ζωή μας εἶναι, νομίζω, ἡ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ἐπικοινωνία. Προσφέρεται ἡ δυνατότης ἀνταλλαγῆς σκέψεων καί αἰσθημάτων, διά τῶν ὁποίων ἐνισχύεται ἀμοιβαίως ἡ διαπροσωπική σχέσις καί ἀκούονται προτάσεις, ἴσως καί ἀντίθετες ἤ ὑπερβολικές γιά κάθε θέμα πού ἀπασχολεῖ τό ἄνθρωπο τῆς κάθε ἐποχῆς. 

Μ᾿ αὐτήν λοιπόν, τήν προϋπόθεσι τῆς ἀμοιβαίας ἐπικοινωνίας, ὡς ἀναγκαίας ὁδοῦ, πρός ἐνημέρωσιν καί καλλιτέραν τοποθέτησιν ἐπί διαφόρων θεμάτων, ἐτόλμησα κι ἐγώ, ἕνας ταπεινός ἁγιορείτης μοναχός, νά σταθῶ μετά σεβασμοῦ καί εὐλαβείας ἀπέναντί σας.

       Συγκεκριμένως, ἐπιθυμῶ νά σχολιάσω τήν τηλεοπτικήν παρουσίαν σας, διά τῆς ὁποίας, φορῶν καί μάσκαν, πρός ἀναχαίτισιν τῆς φονικῆς γρίππης, ὅπως λέγεται, προέβητε ὄχι σέ συστάσεις, ἀλλά σέ τάχιστες προτροπές, γιά τήν παραλαβήν τοῦ ἐμβολίου, πρός διάσωσιν τοῦ λαοῦ.

 Δέν γνωρίζω, ἐάν αὐτές τίς προτροπές τίς ἐπιβάλλουν κάποιοι ἄλλοι νά τίς κάμετε. Ἐπίσης δέν γνωρίζω, κατά πόσον ἐνημερώνεσθε, ὄχι ἀπό ραδιόφωνα καί τηλεοράσεις, τά ὁποῖα ἐλέγχονται κατά γράμμα ἀπό ἄλλες σκοτεινές δυνάμεις τοῦ παρακράτους, ἀλλά ἐάν μπαίνετε σέ κανάλια τοῦ διαδικτύου. 

Ἐκεῖ θά διαπιστώσετε μετά πολλῆς λύπης καί ἀπαγοητεύσεως, ὅτι ἑκατοντάδες ἐγκρίτων ἰατρῶν πάσης εἰδικότητος, καταδικάζουν ἀναφανδόν τήν χρῆσιν τῶν ἐμβολίων, ὡς φορέων ποικίλων παρενεργειῶν, μή ἀποκλειομένου στήν συνέχεια καί τοῦ θανάτου.

       Μόλις χθές ἀπό ἐπίσημα χείλη ἑλλήνων δημοσιογράφων ἀπαριθμήθησαν τά θύματα ἀπό τό ἐμβόλιο τῆς Astra Zeneca, στήν Ἀγγλία. Καί ἐμάθατε πόσα ἦσαν; Μόλις ἕνα εἰκοσιτετράωρο, μετά τήν χρῆσιν τοῦ ἐμβολίου, ἐφονεύθησαν 275 ἄτομα. 

Ἐνῶ τά θύματα ἀπό τίς παρενέργειες, οἱ ὁποῖες εἶναι δυνατόν νά ἐμφανισθοῦν, ἀκόμη καί σέ διάστημα τριῶν ἐτῶν, ἔφθασαν τίς 150 χιλιάδες καί πλέον. 

Τό πλέον ἀνησυχητικό εἶναι ὅτι οὔτε καί οἱ φαρμακευτικές ἑταιρεῖες πού ἀναλαμβάνουν νά παρασκευάσουν τά ἐμβόλια αὐτά, παρέχουν ἔστω τήν παραμικράν ἐγγύησιν γιά τήν ἀσφάλεια τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, ἐξ αἰτίας τῆς χρήσεώς τους.

       Μία ἄλλη μαρτυρία, ἡ ὁποία θά σᾶς καταπλήξει, εἶναι ἑνός ἐκ τῶν μεγαλυτέρων ἡγετῶν τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, ἡ ὁποία ταυτίζεται μέ τήν ταχεῖαν ἐπιδίωξιν τῆς κυβερνήσεως τοῦ κόσμου ἀπό τόν ἐρχόμενον Ἀντίχριστον, υἱόν τῆς ἀνομίας.

Καί ἰδού, παρακαλῶ αὐτολεξεί τά λόγια τοῦ πρώην ἰσχυροῦ ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀμερικῆς, τοῦ Χένρυ Κίσσιγκερ, ὁ ὁποῖος θέλει νά διαφεντεύει τόν κόσμον: «Οἱ Ἕλληνες πρέπει νά κτυπηθοῦν στήν Παράδοσή τους καί νά ἐξαφανισθοῦν», καί σήμερα ἐφαρμόζεται κατά γράμμα ἡ ἀλλαγή τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ μέ τήν συνθήκη τοῦ Δουβλίνου καί τήν νόμιμη εἰσαγωγή οἰκονομικῶν μεταναστῶν στήν Ἑλλάδα, ἔτσι ὥστε λίαν προσεχῶς νά γίνουν οἱ Ἕλληνες μειοψηφία στόν τόπο τους. 

Ὁ ἴδιος πρώην ὑπουργός ἡλικίας σήμερα 95 ἐτῶν, εἶπε καί πάλιν: «Ὁδηγεῖσθε τίς ἀγέλες (τῶν ἀνθρώπων), στόν ἐμβολιασμό. Μόνον ἔτσι θά τελειώσει ἡ δική μας δουλειά». Αὐτό ἐπιβεβαίωσε καί ὁ Ροκφέλλερ. Καί ποιά εἶναι ἡ δουλειά τους; Ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ τῶν ἀνθρώπων τῆς ὑφηλίου μέ κάθε δολοφονικό μέσον.

Ὁ κ. Νίκος Ἀντωνιάδης, δικηγόρος στό ἐπάγγελμα, ἔχει ἀπό πολλούς χαρακτηρισθῆ ὡς ἕνας ἀπό τούς μεγαλυτέρους ὁπλαρχηγούς κατά τῆς συγχρόνου ἠλεκτρονικῆς καί ψηφιακῆς ἐπαναστάσεως πού στρέφονται ἐναντίον τῶν λαῶν τῆς γῆς. Μέ συγκεκριμένες καί ἀδιάσειστες μαρτυρίες ἀποκαλύπτει καθημερινά τί ἀπάνθρωπο ἔργο ἐκτυλίσσεται στά ἐν Ἑλλάδι νοσοκομεῖα μας, τά ὁποῖα ὀνομάζει σφαγεῖα.

 Τί εἴδους σφαγεῖα; Οἱ ἀσθενεῖς μεταφέρονται διά θεραπείαν στά νοσοκομεῖα μας καί μία ὁμάδα ἰατρῶν καί νοσοκόμων θεωροῦν ἀναγκαίαν τήν διασωλήνωσιν ἤ καί τήν τραχειοτομήν, διά τήν παράτασιν ἤ καί τήν ἐξυγίανσιν τοῦ ἀσθενοῦς. 

Ὁ χριστιανός δημοσιογράφος Ἰ. Λαμπρόπουλος ἐδημοσίευσε κείμενο, διά τοῦ ὁποίου ἀποκαλύπτει στόν κόσμο μέ παρρησία ὅτι μερικοί τῶν ἰατρῶν γιά κάθε διασωλήνωσι παίρνουν ἀπό τήν «ἄψογον» κυβέρνησί μας 28000 εὐρώ καί γιά κάθε τραχειοτομή 34000 εὐρώ! Καί δυστυχώς δέν εὑρέθη κάποιος ἐνοχλημένος νά ἀντιδράσει καί μέ ντοκουμέντα νά μᾶς παρουσιάσει τό ψευδές αὐτῆς τῆς μαρτυρίας τοῦ κ. Λαμπροπούλου.

 Τό ἔχουν ὁμολογήσει ἐπανειλημμένως ἐκπρόσωποι τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ὅτι ὁ Ἑλληνικός λαός εἶναι δυσκολοκυβέρνητος, ὡς πρός τήν ὑποταγήν του σέ ὅλα τά δουλικά προγράμματα τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων. 

       Μέσῳ τοῦ παγκοσμίου πανικοῦ ἐπίστευαν ὅτι θά ὠθοῦσαν κατά ἑκατομμύρια τούς πανικόβλητους ἀνθρώπους στό ἐμβόλιο. Ὁ ἕτερος σύμμαχος τοῦ Κίσσιγκερ στά ἴδια σχέδια Μπίλ Γκέϊτς ἀναφέρει συχνά καί ἀνερυθριάστως τά φονικά του σχέδια γιά τόν κοινό τους στόχο ὅτι μέσω τῶν ἐμβολίων θά ἐπιτεχθῆ ἡ ἀπώλεια τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ κατά 15%. 

Ἡ Ἑλλάδα μας βάλλεται πανταχόθεν περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο κράτος τῆς ὑφηλίου μέ πρωτεργάτες φυσικά τούς πολιτικούς μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι διασωληνωμένοι στήν Νέα Τάξι Πραγμάτων. 

Τώρα καταλάβαμε, Μακαριώτατε, γιατί πρό ἡμερῶν τό Ὑπουργεῖον Ὑγείας τῆς Ἑλλάδος ἀπέστειλε ἠχηρόν καί ἔκτακτον μήνυμα σέ ὅλα τά νοσοκομεῖα τῆς Πατρίδος μας, προκειμένου νά σταλοῦν καταστάσεις μέ ηὐξημένον ἀριθμόν διασωληνωμένων, προκειμένου νά δικαιολογήσουν τήν παραλαβή νέου χρηματικοῦ πακέτου μέ ἐκατομμύρια φυσικά δολλάρια! 

      Πιστεύω, ἡ ὁμάδα τῶν εὐνοουμένων σας, Μακαριώτατε, νά σᾶς ἐνημερώνει περιοδικῶς καί γιά τά τεκταινόμενα περί ἐμβολίων στήν Εὐρώπη. Ἴσως νά ἐμάθατε ὅτι περί τίς 10 περίπου χῶρες τῆς Ε.Ε. διέκοψαν τήν χρῆσιν τῶν ἐμβολίων, μετά ἀπό ἀλλεπάλληλες περιπτώσεις πολλῶν θανάτων καί χιλιάδων παρενεργειῶν τοῦ ἐμβολιασθέντων. 

Θεωρῶ περιττή τήν παράθεσι συγκεκριμένων ἀριθμῶν τῶν θυμάτων. Βάσει μιᾶς μόνο στατιστικῆς στίς Χῶρες τῆς Ε.Ε, ἐφονεύθησαν μέσα σέ μία ἑβδομάδα ἀπό τά ἐμβόλια τῆς Astra Zeneca καί τῆς Fisher περί τά 5000 ἄτομα, ἐνῶ οἱ τραυματισμένοι ποικιλοτρόπως ἀπό τίς παρενέργειες ἔφθασαν τίς 160.000 ἄτομα.

Ἡ ἐπίσημη ἀπόφασις τοῦ συμβουλίου τῶν χωρῶν τῆς Ε. Ε., συνιστᾶ ὄχι τήν ὑποχρεωτικήν, ἀλλά τήν προαιρετικήν χρῆσιν τὼν ἐμβολίων. Σήμερα, τουλάχιστον στήν χώρα μας, ὅπως μαθαίνουμε, κατήντησε σχεδόν ὑποχρεωτικόν τό ἐμβόλιον, χωρίς τό ὁποῖον οἱ ἄνθρωποι θά θεωροῦνται δευτέρας κατηγορίας πρόσωπα τῆς Κοινωνίας μέ πολλές ταλαιπωρίες στόν ἰδιωτικό τους τομέα. Καί ἐδῶ εἶναι τό τραγελαφικόν, Μακαριώτατε. 

Νά βλέπουν τριγύρω τους πεταμένα τά πτώματα τῶν ἀσθενῶν ἀπό τά ἐμβόλια, ἄλλοι νά βαρυαλγοῦν καί νά παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητος καί σωματικῆς τους ἀκεραιότητος καί ταυτόχρονα οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες, οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, εἴτε ἄτομα ὑγειονομικοῦ προσωπικοῦ, εἴτε τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας νά προτρέπουν παντοιοτρόπως τόν ἐμβολιασμόν ὡς ἄριστον σωστικόν μέσον τῆς ὑγείας καί τῆς ζωῆς μας. 

Καί κάτι τό πολύ παράδοξον:   Παρουσιάσθηκε πρό ἡμερῶν μητροπολίτης τῆς Πελοποννήσου  ἡλικίας 90 περίπου ἐτῶν, μέ μάσκα καί ὄχι μόνον ἀπείλησε συνεργάτες του, ἐάν δέν φοροῦν μάσκα, ἀλλά δύο ἐξ αὐτῶν τούς ἀπέλυσε. 

Δηλαδή, ἀπεδείχθη «βασιλικώτερος τοῦ βασιλέως», διότι πρός τό παρόν δέν ἔχει ἐφαρμοσθῆ ἀκόμη ἀπό τήν ἀντιχριστιανική Πολιτεία μας ὁ ἐπίσημος διωγμός. Τό περιμένουμε κι αὐτό κατά τήν περίοδο τοῦ σφραγίσματος τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἀλλά καί τώρα ζοῦμε ἕνα προκαταρκτικό σφράγισμα, ὅπως τό ὠνόμασε ὁ ὅσιος Γέροντάς μας Παΐσιος ὁ Ἀγιορείτης. 

       Οἱ ὑπέρμαχοι τῶν ἐμβολίων δέν εἶναι πλέον ὁ λαός, ὁ ὁποῖος ἐπί τέλους ἐξύπνησε καί διέγνωσε τά πονηρά σχέδια, πίσω ἀπό τά ὁποῖα αἰχμαλωτίζεται καί τυραννιέται ἡ Οἰκουμένη. Ὑπάρχουν ὅμως οἱ ὁπαδοί τοῦ μαμμωνᾶ, αὐτοί πού βιάζονται νά πλουτίσουν, ἔστω κι ἄν πατήσουν ἐπάνω στά πτώματα τῶν συνανθρώπων τους. 

Στό σημεῖο αὐτό μᾶς διαλευκαίνει τήν ὑπόθεσι ἡ δυάς τῶν κ. Νίκου Ἀντωνιάδου καί κ. Ἰωάννου Λαμπροπούλου, οἱ ὁποῖοι μετά παρρησίας καταγγέλλουν τά ἐγκλήματα πού γίνονται μέσα στά νοσοκομεῖα μας, εἰς βάρος τῶν ἀθώων πολιτῶν. 

Καί ναί μέν οἱ ἀνυπεράσπιστοι αὐτοί συνάνθρωποί μας, πού πίπτουν στά ἐγκληματικά χέρια τῶν ὁμοδόξων καί ὁμοεθνῶν τους θά καταταγοῦν στήν ἄλλη ζωή στήν χορεία τῶν μεγαλομαρτύρων, ἀλλά αὐτοί πού τούς δολοφονοῦν μέ τό εὐγενικό τους χαμόγελο πλῆρες σαδισμοῦ καί ὑποκρισίας, ποῦ θά ὑπάγουν στήν ἄλλη ζωή οἱ ψυχές τους;

       Ὅσοι ἐκ τῶν ἐργαζομένων δέν ἐπευδοκοῦν νά ὑποταχθοῦν δουλικῶς στά παραγγέλματα τῆς Νέας Τάξεως τοῦ ἑλληνικοῦ μας Ὑπουργείου Ὑγείας, ὀφείλουν νά ἐλέγχωνται αὐτοπροσώπως μέ δύο δοκιμαστικούς τρόπους τήν ἑβδομάδα. Εἶναι τά λεγόμενα στήν ἀγγλική self test.

Ἐσεῖς Μακαριώτατε, ἐφροντίσατε νά μᾶς ἀπαντήσετε ὅτι πρέπει μετά χαρᾶς καί ἐμπιστοσύνης νά σπεύδωμεν νά κάνωμεν τά ἐμβόλια  στούς εἰδήμονες ἰατρούς, διότι αὐτοί φροντίζουν καί ἐργάζονται γιά τήν προστασία τῆς ὑγείας μας. Ἰδού, ὅμως τώρα, τί μᾶς ἀπεκάλυψαν, κορυφαῖοι ἰατροί, μέ ὑψηλές ἀνθρωπιστικές γιά τόν ἄνθρωπο ἰδέες. 

Δέν πρέπει νά κάνουμε οὔτε τό τέστ αὐτό μέ βαμβάκι πού μπαίνει στόν ρώθωνα τῆς μύτης μας, διότι ἔχει διαποτισθῆ ἀπό ὀξείδιο τοῦ αἰθυλενίου, τό ὁποῖον προκαλεῖ δηλητηρίασι τοῦ αἵματος (λευχαιμία) καί ἐν συνεχεία ἔρχεται ὁ θάνατος. 

Καί αὐτή τήν μαρτυρία τήν ἄκουσα πρό ἡμερῶν ἀπό νοσοκόμα ἑνός νοσοκομείου μας, ἡ ὁποία, ἐπειδή ἀρνήθηκε νά κάνει τό ἐμβόλιο, τήν πιέζει ἡ προϊσταμένη της Ἀρχή, νά κάνει τό τέστ, ἀλλιῶς θά χάσει τήν δουλειά της. 

Τό ἔκανε δύο φορές τήν πρώτη ἑβδομάδα καί μοῦ εἶπε ὅτι αἰσθάνθηκε ὀδυνηρό τσούξιμο. Καί ὅταν ἔμαθε τί ὀξείδιο εἶναι αὐτό, ἔφριξε!! Καί σκέπτεται νά παραιτηθῆ, διότι ἀλλιῶς θά πεθάνει προσεχῶς ἀπό λευχαιμία!!

        Ὁ λαός μας, λόγῳ λειτουργίας τοῦ διαδικτύου, ὅπως καί κάθε λαός τῆς γῆς, πληροφορήθηκε, ὅτι τά ἐμβόλια περιέχουν καί οὐσίες ἀπό ἐμβρυϊκά κύτταρα. 

Δημοσιογράφος ἐξ Ἀμερικῆς ἐπῆρε συνέντευξι ἀπό κάποιον παρασκευαστήν ἐμβολίων, ὁ ὁποῖος ὡμολόγησε ὅτι πράγματι πολλά ὄργανα τῶν ἐκτρωθέντων ἐμβρύων, ὅπως τά νεφρά, τό σηκώτι, ἡ σπλήνα, οἱ ἀδένες, χρησιμοποιοῦνται γιά τήν παρασκευή ἐμβολίων.


Καί πῶς εἶναι δυνατόν ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός νά διασώζει ἤ νά παρατείνει τήν ζωή του, ἀπό ἀνθρώπινα ὄργανα; Ἐξεπλάγημεν ὅταν ἀκούσαμε ὅτι μητροπολίτης τοῦ λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς διεμήνυσε στόν κόσμο ὅτι ἄλλο προϊόν εἶναι τό ἕνα, ἄλλο προϊόν τό ἄλλο. 

Ἀλλά αὐτό στήν γλῶσσα τῆς ἀνθρωπολογίας λέγεται καννιβαλισμός. Ὁ ἄνθρωπος δηλαδή νά «τρώγει» τίς σάρκες τοῦ ἀνθρώπου! Ἤ μήπως διαφωνεῖτε ὅτι τό ἔμβρυον δέν εἶναι πλῆρες ἄνθρωπος;

       Τό καταχθόνιο καί παμμόχθηρο σχέδιό τους συνεχίζεται τώρα, Μακαριώτατε, καί πρός τήν νεολαία. Προκειμένου νά παρακολουθήσουν τά μαθήματά τους, θά πρέπει νά δηλώνουν ὅτι ἔκαμαν καί τό τέστ. 

Ἐάν τό τέστ εἶναι ἀρνητικόν, θά μείνουν στήν τάξι καί ἐάν τό τέστ ἀποδειχθῆ θετικόν, νέα ἀπόφασις τῆς Κυβερνήσεώς μας: Θά ἀπομονώνονται τά παιδιά αὐτά σέ ἰδιαίτερες κτιριακές ἐγκαταστάσεις, μακράν τῶν γονέων τους γιά νά μή μολύνουν καί τούς οἰκείους τους. 

Πρώτη φορά στήν ἱστορία τοῦ κόσμου παρατηρεῖται μία τόσο προστατευτική μέριμνα γιά τούς γονεῖς τοῦ παιδιοῦ! Νά μή ἀποθάνουν ἀπό τόν ἰό τοῦ παιδιοῦ τους! Ἀφοῦ μέχρι χθές ἐπάσχιζαν νά σκοτώσουν τόν πατέρα καί τήν μάννα μέ τά ἐμβόλια, τώρα ἐμφανίζονται προστάτες τῶν οἰκογενειῶν τους;  Τί τραγέλαφος εἶναι αὐτά πού ζοῦμε! 

 Σέ ποιά κτηνώδη κατάστασι ἔφθασε σήμερα ὁ ἄνθρωπος! Καί πῶς θά ἐλεήσει τόν κόσμο ὁ Θεός μας, ὅταν βλέπει νά γίνωνται τέτοια καί τόσα ἐγκληματικά ἔργα καί προγράμματα, τά ὁποῖα μόνο νοῦς δαιμονισμένου ἀνθρώπου, ἠμπορεῖ νά τά διανοηθῆ καί νά τά ἐφαρμόσει!

       Μερικοί μᾶς κατηγοροῦν ὅτι εἴμεθα κατά τῶν ἐμβολίων, ἐνῶ γνωρίζουμε ὅτι τά ἐμβόλια ἔσωσαν ἐκατομμύρια ἀνθρώπους ἀπό διάφορες θανατηφόρες ἐπιδημίες. Ἀλλά κάθε σταφύλι δέν παράγει τόν ἴδιο χυμό καί κάθε φάρμακο δέν θεραπεύει τήν κάθε ἀσθένεια. Ἐδῶ χρειάζεται πολλή διάκρισις καί θεῖος φωτισμός, γιά νά μή πλανηθοῦμε. 

Καί ἰδού οἱ ἐπιφυλάξεις μας, πού ἄλλοι μᾶς ἔχουν προκαλέσει. Οἱ ἴδιες οἱ ἑταιρεῖες παρασκευῆς τῶν ἐμβολίων, δέν μᾶς παρέχουν καμμία ἐγγύησι γιά τά ἐμβόλιά τους, πού σημαίνει ὅτι δέν ἠμποροῦμε νά «περπατήσουμε ξυπόλυτοι στ᾿ ἀγκάθια». 

Ὁ γενικός οἰκονομικός στῦλος τῶν ἐμβολίων ὁ Μπίλ Γκέϊτς μᾶς λέγει ἀπεριφράστως ὅτι διά τῶν ἐμβολίων θά ἐπιτευχθῆ ὁ φόνος τοῦ 15% ἐπί τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ. Ὁ γηραιός Κίσσιγκερ προτρέπει τήν ἀγέλη (ἀνθρώπων-ζῶα μᾶς λέγουν) στό ἐμβόλιο γιά νά τελειώσει ἡ δουλειά τους! 

Οἱ κορυφαῖοι καθηγητές Κλεάνθης Γρίβας, ψυχίατρος καί διδάκτωρ τοῦ ΑΠΘ, ὁ Δημήτριος Γάκης, Διευθυντής τοῦ νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, ὁ Ἐλπιδοφόρος Σωτηριάδης, καθηγητής τοῦ πανεπιστημίου τῆς Κύπρου, ὁ Δημήτριος Κούβελας, τοῦ πανεπιστημίου τοῦ ΑΠΘ, ὁ Μιχαήλ Σπύρου, νευροχειρουργός, μετά ἀπό διεπιστημονικό συνέδριο ἀπεφάνθησαν: 

«ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ! ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ».

       Μετά ἀπό τόσες πελωρίων διαστάσεων ἀποφάνσεις τῶν Καθηγητῶν μας, οἱ ὁποῖοι στεντορείως ὑψώνουν τήν φωνή των γιά τήν βιολογική μας ἀσφάλεια καί τήν παράτασιν τῆς ζωῆς μας, ἐμεῖς ὅλους αὐτούς ἐπιτρέπεται νά τούς κατηγορήσουμε ὡς συνομωσιολόγους; 

Δέν εἶναι ἕνα μέγαλο ψέμμα καί ἀσυγχώρητο λάθος; Καί ὁποίαν ἐμπιστοσύνην ὀφείλουμε νά ἔχουμε ἐμεῖς, Μακαριώτατε, ὅπως ἀπό τό κανάλι μᾶς προετρέψατε νά σπεύσωμεν τρέχοντες γιά τό ἐμβόλιο; 

Σέ ποιούς θά ἔχωμεν ἐμπιστοσύνη; Σ᾿ αὐτούς πού ὑπόσχονται νά μᾶς σκοτώσουν ἤ νά μᾶς ἀφήσουν παραλύτους ἐξ αἰτίας τῶν ἐμβολίων ἤ στούς ἀνωτέρω καθηγητάς καί ἄλλες ἑκατοντάδες ὁμοίων τους, πού μᾶς κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τήν ἀσφάλεια τῆς ζωῆς μας;  

Μία ἄλλη ἰρλανδέζα κορυφαία ἰατρός τοῦ ἀμερικανικοῦ Ὀργανισμοῦ Ὑγείας ἔδωσε συνέντευξι ἐνώπιον 200 περίπου ἰατρῶν καί τούς εἶπε ὅτι σέ 3-4 χρόνια θά ἀποβιώσουν τά 2/3 τῶν ἐμβολιασθέντων. Καί ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ὁμολογίας της τήν ἀπέλυσαν ἀπό τήν θέσιν τῆς ἐργασίας της. 

Ὁ παγκοσμίου φήμης οἰκονομολόγος Ρουμπινί μᾶς λέγει ὅτι τά ἀποτελέσματα τοῦ ἐμβολίου θά τά ἰδοῦμε, στό τέλος τοῦ 2021.

       Ἄραγε καί οἱ σύγχρονοι ἁγιώτατοι Πατέρες μας, κοιμηθέντες ἤ ζῶντες, εἶναι κι αὐτοί συνομωσιολόγοι, ὅταν ἐξ Ἁγίου Πνεύματος φωτιζόμενοι, μᾶς προλέγουν νά ἀποφύγουμε τήν χρῆσιν τῶν ἐμβολίων; 

Ὁ Ὅσιος Γέροντας Παΐσιος, ὁ ὁποῖος σήμερα εἶναι ἡ κρηπίδα τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ, ὁ ὅσιος Γέροντας π. Ἀμβρόσιος Λαζαρῆς, πνευματικός τῆς Μονῆς Δαδίου Λαμίας, ὁ π. Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνας, ὁ Γέροντας Παρθένιος, ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὄρους, ὁ Γέροντας Γαβριήλ τῆς Σκήτης Κουτλουμουσίου, ὁ Γέροντας ἱερομ. π. Εὐθύμιος τῆς Καψάλας καί τόσοι ἄλλοι μᾶς διεκτραγωδοῦν τά ἀποτελέσματα ἑνός συγχρόνου ἐμβολίου, πῶς ἐμεῖς, Μακαριώτατε, θά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν ἰατρική ἐπιστήμη; 

Ἀφοῦ ἄλλα ἐπιτάσσει ὁ Θεός διά τῶν γνησίων δούλων του καί ἄλλων σπουδαίων χριστιανῶν ἰατρῶν,  οἱ ὁποῖοι φιλαδέλφως καί ἀφιλοκερδῶς, μᾶς συμβουλεύουν γιά τήν προστασίαν τῆς ζωῆς μας. Ποιούς ἰατρούς ἐσεῖς ἐμπιστεύεσθε, καί ποῖα τά εὐεργετήματα ἀπό ἕνα τέτοιο ἐμβόλιο;  Δέν νομίζετε ὅτι δέν ἔπρεπε νά παρουσιασθῆτε ἀπό τηλεοπτικό σταθμό; 

Καί δέν ἔπρεπε νά εἰπῆτε τά, ὅσα εἴπατε, διότι ἄθελά σας γίνεσθε συνεργός τοῦ καταχθονίου σχεδίου, ἀπωλείας τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ; Καί, ἐπειδή, πιστεύομεν ὅτι ἔχετε φόβον Θεοῦ καί συνείδησιν, πῶς θά σταθῆτε ἐνώπιον τοῦ θείου Κριτηρίου, ἐάν συμβάλλατε μέ τήν στάσι καί τά λόγια σας στόν φόνο τῶν ἀνθρώπων; 

        Ζητῶ νά μέ συγχωρήσετε. Τά ὅσα ἕγραψα προέρχονται ἐξ ἀγάπης πολλῆς, σεβασμοῦ καί εὐλαβείας πρός τό Πρόσωπόν σας. Γνωρίζουμε πόσο δυσβάστακτο εἶναι τό διοικητικόν ἔργον σας.  Ἐπίσης γνωρίζουμε καί τό μέγα φιλανθρωπικόν ἔργον σας, τό ὁποῖον σιωπηρῶς καί θεαρέστως ἐπιτελεῖτε. 

Ἀλλά ἐπιθυμοῦμεν νά κρατᾶτε «θερμοπύλες», σέ ὅλα τά θέματα τῆς Ἐκκλησίας μας. Παρακαλοῦμεν νά ἐπανορθώσετε καί τήν στάσι σας ὡς πρός τό σχίσμα τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, διότι οὔτε αἷμα μάρτυρος δέν θεραπεύει τήν πληγήν τοῦ σχίσματος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας, στήν ὁποίαν ὅλοι ἀνήκουμε καί ἐλπίζουμε νά σωθοῦμε μέ τίς εὐχές τῶν Ἁγίων Πατέρων καί Γεροντάδων μας.         Μετά σεβασμοῦ φιλῶ τό χέρι σας.  


       Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης. 

                 

                    


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου