Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021

Η ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ "ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ" ΚΑΙ ΤΩΝ "ΜΕΤΡΩΝ" ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΦΡΕΑΡ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ...(ΑΠΟΚ. Θ’)

ΜΕΡΟΣ 1ο


Γράφει ο Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος Χαρίτων

« Καὶ σὺ Δανιὴλ, ἔμφραξον τοὺς λόγους καὶ σφράγισον τὸ βιβλίον ἕως καιροῦ συντελείας, ἕως διδαχθῶσι πολλοὶ καὶ πληθυνθῇ ἡ γνῶσις».
(Δαν. ιβ´, 4).

« Εἶπε ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος: Ἔρχεται καιρὸς ὅπου οἱ ἄνθρωποι θὰ καταληφθοῦν ὑπό μανίας καὶ θὰ συμπεριφέρονται ὡς παράφρονες. Καὶ ἄν δοῦν κάποιον νὰ φέρεται λογικὰ, θὰ ξεσηκωθοῦν ἐναντίον του, λέγοντας: « Σὺ εἶσαι παράφρων». Καὶ τοῦτο θὰ τὸ εἰποῦν ἀκριβῶς, διότι δὲν θὰ εἶναι σὰν αὐτούς».( βλ.«Γεροντικὸν-Σταλαγματιὲς ἀπὸ τὴν πατερικὴ σοφία», Μοναχῆς Θεοδώρας Ταμπάκη, Ἱερὰ Μονὴ ἁγίου Θεοδοσίου Ἀργολίδος).


Τὸ ἐμβόλιο (καὶ ἡ μάσκα) εἶναι Θεολογικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα καὶ συνιστᾶ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν Ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωὴ !

Ἁγιογραφικὴ καὶ ἁγιοπατερικὴ θεώρηση.


Ὡς ἀφορμὴ, ἡ ὁποία ξεχύλισε τὸ ποτήρι, στάθηκε ἡ ἀνακοίνωσι τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «Τὰ ἐμβόλια δὲν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους. 

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ δὲν εἶναι ζήτημα θεολογικὸ ἤ ἐκκλησιαστικὸ, καὶ ἀποτελεῖ ἐλεύθερη προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἰατρό του, χωρίς ὁ ἐμβολιασμός νὰ συνιστᾶ ἔκπτωση απὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωὴ».!!! ( Ἀνακοινωθὲν τῆς ΔΙΣ, 12-13/1/2021).

Ἤ ὅπως εἶπε καὶ ἕνας Ἁγιορείτης « Ἡ μάσκα δὲν ἐπηρεάζει τὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ δόγμα...Βᾶλτε μιὰ μάσκα, βρὲ παιδιὰ... Βάλε μιὰ μάσκα, ἐκεῖ καὶ ταπεινώσου καὶ σιώπα» !!! Μέ τὴν ἴδια παράλογη, ἀντιευαγγελικὴ, κοσμικὴ λογικὴ, θὰ μᾶς λένε : « κάνετε καὶ τὸ ἐμβόλιο, βᾶλτε βρέ παιδιὰ καὶ ἕνα τσίπ, , πᾶρτε καὶ τὸ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, νὰ ἡσυχάσουμε, σιώπα καὶ προσκύνα» !


Ὅλα αὐτὲς οἱ πνευματικὲς πτώσεις καὶ παρενέργειες ὀφείλονται στὴν θεοποίησι τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἐποχὴ μας ἡ γνώσις, ἔχει πληθυνθεῖ σφόδρα. Δὲν θεωρεῖτε πιὰ, ἡ γνώσις-ἐπιστήμη, ὡς δῶρο Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο πρὸς ἐξυπηρέτησι τῶν  βιολογικῶν ἀναγκῶν του.  

Ἐπειδὴ «ἐπληθύνθη» ἡ γνῶσις, `` ψήλωσε ὁ νοῦς`` τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὕψωσε τὴν κεφαλή της,  κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ, καὶ νόμισε, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἔχει κατασκευάσει σωστὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο, καὶ ἔρχεται τώρα ἡ ἐπιστήμη νὰ διορθώσει τὰ «λάθη» τοῦ Θεοῦ. 

Ἔτσι ὕβριστικῷ τῷ τρόπῳ, διὰ τῆς ἐπιστήμης θέλει νὰ κατασκευάσει ἕνα νέο τύπου ἀνθρώπου τὸν ὑπεράνθρωπο, ἤ ἀνθρωπο-μηχανὴ. Πράγματι ἡ προφητεία τοῦ Μ. Ἀντωνίου ἐπαληθεύεται στὴν ἐποχή μας, καὶ οἱ ἄνθρωποι ἔχουν καταληφθεῖ ὑπὸ μανίας καὶ συμπεριφέρονται, ὡς παράφρονες, ἄρχοντες, κλῆρος καὶ λαὸς.

Οἱ κατέχοντες τὶς ἐξουσίες παγκοσιοποιητὲς, συμπεριφέρονται σὰν ἐκεῖνο τὸν ὑπερήφανο νοῦν, τὸν μέγα ἄρχοντα τῶν Ἀσσυρίων ( προτύπωσις τοῦ Ἀντιχρίστου) « ...ἐπί τὸν νοῦν τὸν μέγα τὸν ἄρχοντα τῶν Ἀσσυρίων καὶ ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς δόξης τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. εἶπε, γὰρ ἐν τῇ ἰσχὺι ποιήσω, καὶ ἐν σοφίᾳ τῆς συνέσεως, ἀφελῶ ὅρια ἐθνῶν καὶ ἰσχὺν αὐτῶν προνομεύσω, καὶ σείσω πόλεις κατοικουμένας καὶ τὴν οἰκουμένην ὅλην καταλήψομαι τῇ χειρὶ ὡς νοσσιάν καὶ ὡς καταλελειμμένα ὠὰ ἀρῷ· καὶ οὐκ ἔστιν ὅς διαφεύξεταί με καὶ ἀντείπει μοι ». (Ἠσ, ι`,13).

Πιστεύουν, μεθυσμένοι ἀπὸ τὴν δύναμί τους, ὅτι μὲ τὴν σοφία τους, τὴν τεχνολογία καὶ τὴν ἐπιστήμη τους, μποροῦν νὰ σείσουν τὶς πόλεις καὶ νὰ ἁρπάξουν στὴν χούφτα τους ὅλη τὴν οἰκουμένη σὰν μιὰ φωλιὰ ἀπὸ ἐγκατελειμμένα αὐγὰ καὶ νὰ τὰ συντρίψουν.

Μὲ μία τέτοια σατανικὴ ἀλαζονικὴ καὶ ἀπόλυτη κυριαρχία ἐπάνω στὰ ἀνθρώπινα πράγματα, ἔχουν ἤδη ἑτοιμάσει, ὅπως νομίζουν, τὸν λεγόμενο μετανθρωπισμὸ, ἤ τὴν τετάρτη βιομηχανικὴ ἐπανάσταση. 

Θέλουν νὰ ``ἀναβαθμίσουν`` τὸν ἄνθρωπο σὲ τέσσερα ἐπίπεδα, α) τό σωματικό, β) τό ἠθικό, γ) τό αἰσθητικό καὶ δ) τό συναισθηματικό. Ἀποσκοπώντας στὸν πλήρη ἔλεγχον τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν ἐφαρμογὴ ἐμφυτευμάτων στὸ σῶμα μας (bio‘ntech), ὥστε νὰ ἐπηρεάζοντας τίς βιοχημικές λειτουργίες τοῦ ἐγκεφάλου μας, νὰ ἀλλάζουν τὰ συναισθήματά μας, ὅταν θέλουν, κανοντάς μας χαρούμενους ἤ καταθλιπτικοὺς, ἐπιθετικοὺς κλπ, καὶ γενικὰ νὰ μᾶς κατευθύνουν μὲ τὴν λεγόμενη τεχνιτὴ νοημοσύνη κ.α. 

Ἔτσι μὲ λίγα λόγια ἡ ἐπιστήμη σὲ ὅλους τούς τομεῖς της, λειτουργεῖ, σήμερα σὰν μία νέα θεότητα, ὅπου ἐπεμβαίνει, ἐκβιάζει καὶ ἀλλοιώνει, ὑπονοεῖ καὶ ἁλλάζει τὴν φύσι τῶν ὄντων. 

Ἀνατρέπει τοὺς νόμους τῆς φύσεως, μποροῦν νὰ ἐπέμβουν καὶ νὰ μᾶς ἁλλάξουν ἀκόμη καὶ τὸ DAN μας, ἀλλὰζουν τὸ κλῖμα, μολύνουν τὸ περιβᾶλλον κ.α,  καὶ ὅπως λέγει καὶ ὁ προφήτης Δανιὴλ πρὶν 2.500 χρόνια « καὶ λόγους πρὸς τὸν Ὕψιστον λαλήσει καὶ τοὺς ἁγίους Ὑψίστου παλαιώσει καὶ ὑπονοήσει τοῦ ἀλλοιῶσαι καιροὺς καὶ νόμον ». (Δαν. ζ’, 25).

Ὕβρις καὶ βλασφημία πρὸς τὸν Ὕψιστον, ἔχουν παλαιώσει, δηλ. θεωροῦν ξεπερασμένο κάθε καλὸ καὶ ἅγιο καὶ ὕπουλα, κρυφίως, ἀλλοώνουν τοὺς ἠθικοὺς νόμους τῆς ζωῆς καὶ ἁλλάζουν τὰ πάντα.

 Ὅποιος ἐνδιαφέρεται νὰ μὰθει περισσότερα γιὰ τὸ ζοφερὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος ποὺ ξημερώνει, ἄς προστρέξει στὶς δικὲς τους πηγὲς, ὅπως οἱ ἴδιοι τὰ σχεδιάζουν, μετὰ τὸν β` παγκόσμιο πόλεμο ὸ τὸ 1948.

 Οἱ ἴδιοι τὰ δημοσιεύουν σὲ βιβλία καὶ τὰ παίζουν σὲ ἠλεκτρονικὰ παιγνίδια καὶ ταινίες ἐπιστημομονικῆς φαντασίας, οἱ ὁποῖες, σήμερα γίνονται πραγματικότητα. Εἶναι σημαντικὸ ὅτι πάντα μᾶς προϊδεάζουν γιὰ ὅ,τι πρόκειται νὰ κάνουν.

Ξεκίνησαν τὴν λεγόμενη «μεγάλη ἐπανεκκίνηση» (The Great Reset) τῆς ἀνθρωπότητας, λὲς καὶ εἶναι θεοὶ καὶ δίνουν νέα κίνηση, νέα πνοὴ στὴ νεκρωμένη ἀνθρωπότητα, ὑπονοώντας ὅτι ἡ θεὰ ἐπιστήμη θὰ κάνει μία νέα ἀνάσταση, ἀναγέννηση.

Ἰδιαιτέρως ἐκμεταλλεύτηκαν τὸ θέμα τῆς ὑγείας, προκαλώντας διάφορες ``πανδημίες``, γρίπη πουλερικῶν, γρίπη χοίρων καὶ τώρα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τὸν  κορωναϊό. Ἔχουν φαλκιδεύσει ὅλο τὸν πλανήτη γῆ, σὲ μιὰ πρωτοφανῆ καὶ μεγάλη ἐγκληματικὴ περιπέτεια, ἡ ὁποία θὰ ἀλλὰξει τὰ πάντα καὶ θὰ στοιχίσει ἑκατομμύρια θύματα. 

Ἰδιαιτέρως, στόχευσαν τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ μή ἀντιδράσει. Καὶ μόνο μέσα σὲ ἕναν χρόνο, κατώρθωσαν νὰ ἀνατραποῦν λειτουργικὰ, ἐκλησιαστικὰ καὶ θεολογικὰ θεμελιώδη δομικὰ στοιχεῖα της, τὰ ὁποῖα μέχρι τώρα, λειτουργοῦσαν καὶ συνιστοῦσαν μία ὁλόκληρη δυσχιλιόχρονη ἱστορία καὶ παράδοσι, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἀποστόλων, μέχρι σήμερα. 

Ἐὰν ἡ θεσμικὴ Ἐκκλησία δὲν προλάβει νὰ ἀνασυγκροτηθεῖ, θὰ ἔχει ὡς συνέπεια τὴν ἀκύρωσι τῆς ἀποστολῆς της ἐν τῷ κόσμῳ, ποὺ εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Το θέμα τῆς ὑγείας σκορπίζει τόν φόβο σὲ ὅλους, διότι θυμίζει θάνατον. Ἡ κοσμικὴ ἐξουσία, θέλοντας νὰ ``προστατεύσει``, ὅπως ἰσχυρίζεται τὴν δημόσια ὑγεία, χρησιμοποίησε ὡς ψυχολογικὸ ὅπλο, τήν τρομοκρατία, διὰ τῆς καθημερινῆς ἀνακοινώσεως ``κρουσμάτων``, τῆς λεγομένης ``πλύσεως ἐγκεφάλου``, καὶ προπαγάνδας ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, καὶ διὰ χρηματικῶν προστίμων, κατόρθωσε νὰ μᾶς ἐπιβάλλει, πρῶτα τήν χρήση τῆς μάσκας, ἡ ὁποία δῆθεν μᾶς προστατεύει ἀπὸ τὴν μετάδοση τοῦ ἰοῦ. 

Αὐτὸ ἰατρικῶς, βέβαια δὲν εὐσταθεῖ, εἶναι ἕνα ἀπατηλὸ τέχνασμα γιὰ νὰ πετύχουν τοὺς ἀπότερους σκοποὺς τους, ποὺ ἀναφέραμε παραπάνω. Ἡ μάσκα, σύμφωνα μὲ πολλὲς ἰατρικὲς ἐργαστηριακὲς μελέτες « ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι δὲν ἑμποδίζει τὴν διασπορὰ ἐργαστηριακῶν ἐπιβεβαιωμένων ἀναπνευστικῶν ἰώσεων». 

Τό παράλογο εἶναι, ὅτι ὅλοι ὅσοι φοροῦν μᾶσκα κολλοῦν τὸν ἰό καὶ διασωληνώνονται στὶς ΜΕΘ. Ἐπέβαλλε τὰ ὑποχρεωτικὰ, προληπτικὰ (Rapid Tests), καὶ τώρα τὸ δῆθεν ``προαιρετικὸ`` ἐμβόλιο, τὸ ὁποῖο, θὰ γίνει ὑποχρεωτικὸ καὶ αὐτὸ, καὶ ἔτσι ἀπολαμβάνουμνε ὅλοι μας αὐτὴν τὴν ὑπέροχη ``δημοκρατία``, ποὺ κατέληξε στὴν χειρότερη φασιστικὴ τρομοκρατία, ποὺ ἔχει ζήσει ἡ ἀνθρωπότης ποτὲ.

Τὸ ἐμβόλιο, ὅπως διενεργεῖται, ἔχει ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ, τίς προδιαγραφὲς καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τοῦ σφραγίσματος τῆς Ἀποκαλύψεως. Διότι ὅσοι δὲν τὸ κάνουν, θὰ ἔχουν κυρώσεις, δὲν θὰ μποροῦν νὰ ταξιδεύουν, νὰ πωλοῦν καὶ νὰ ἀγοράζουν, νὰ ἐργάζονται, νὰ ἔχουν μισθὸ, διότι διώκονται ἀπὸ τὶς ἐργασίες τους κλπ. 

Αὐτὰ μᾶς παραπέμπουν στὰ τῆς Ἀποκαλύψεως, «ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα (σήμερα ἐμβόλιο)», ( Ἀποκ. ιγ`,17). Βέβαια ἀκόμη δὲν δίνουν χάραγμα στὸ χέρι ἤ στὸ μέτωπο, θὰ εἶναι τὸ ἑπόμενο βῆμα, ἤδη ζητοῦν ποισοποιητικὸ ἐμβολίου καὶ αὔριο τὸτσιπάκι στὸ χέρι, τὸ ἔχουν ἕτοιμο. 

Οἱ χιλιάδες θάνατοι καὶ φοβερὲς παρενέργειες ποὺ ἔχουν ἤδη καταγραφεῖ  σὲ ὅλον τὸν κόσμο, ἐξ αἰτίας τοῦ ἐμβολίου, καὶ τὰ ὁποῖα ἐπιμελῶς κρύβουν καὶ παραπληροφοροῦν τὸν ἀφελῆ λαό, γιὰ ὅλα αὐτὰ κανεὶς δὲν ἐνδιαφέρεται καὶ δὲν λαμβάνει εὐθύνη! 

Ἡ ἀσθένεια, καὶ ὁ  φόβος τοῦ θάνατου, ἐργαλειοποιήθηκαν πολὺ τεχνιέντως, μὲ μία πληρωμένη καὶ πρωτοφανῆ προπαγάνδα γιὰ νὰ ὀδηγήσουν ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα στὴν ἀπελπισία καὶ τὴν αὐτοκτονία.

Τὸ θέμα τοῦ κορωναϊοῦ, ὅμως γιὰ ἐμᾶς, δὲν μόνο ἰατρικὸ θὲμα, ἀλλὰ πρωτίστως εἶναι πνευματικό καὶ θεολογικὸ. Θὰ προσπαθήσουμε νὰ δοῦμε τὸ θέμα ἀπὸ ἄλλη πλευρὰ,  τὴν πνευματική καὶ θεολογική, αὐτὴ τὴν ὁποία ὄφειλε νὰ τὸ ἀντιμετόπιζε καὶ ἡ ἴδια ἡ θεσμικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκανε.

 Ἐπειδὴ, ὅμως καὶ ἐδῶ στὸ Ἅγιο Ὄρος δὲν ἐκφράζεται πλέον τὸ ἁγιορειτικὸ φρόνημα, ἀλλὰ ἡ γνώμη τῶν κατεχόντων τὴν ἐξουσίαν ἤ μᾶλλον ἐκτελοῦνται ἐντολὲς. 

Γιὰ αὐτὸ ἐπικρατεῖ τίς τελευταῖες δεκαετίες μιὰ στάσι σιωπῆς καὶ ἀδιαφορίας ἔναντι τῶν προβλημάτων, τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν τόσο ἐμᾶς τοὺς Ἁγιορεῖτες μοναχοὺς, ὅσο καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς. 

Δὲν ὑπάρχει ἐκ μέρους τους ὑπευθυνότητα καὶ ἐνημέρωσι, δὲν μᾶς ἐμπνέουν μὲ τὸ μοναχικὸ τους ἦθος, ἔχει χαθεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη, καὶ ἄλλοι ἐρήμην ἡμῶν, ἀποφασίζουν γιὰ ἐμᾶς χωρὶς ἐμᾶς, καὶ μάλιστα γιὰ θέματα τόσο σοβαρά, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἄμεση ἐπίπτωσι στὴν σωτηρία μας καὶ τὴν ζωὴν μας. 

Γιὰ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς σὰν ἁπλοὶ Ἁγιορεῖτες, θεωρήσαμε καθῆκον μας, νὰ ἀκουσθεῖ ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ μία διαφορετικὴ φωνὴ. Θὰ θέλαμε, λοιπὸν νὰ δοῦμε καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε αὐτὰ τὰ θέματα ὄχι μὲ κοσμικὸ φρόνημα καὶ φοβικὰ, ὅπως ἀντιμετωπίζονται μέχρι τώρα, ἀλλὰ προβάλλοντας τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, μέσα ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ εὐαγγελίου, τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τὸν λόγον τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

 Μόνο μέσα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς Πατέρες, οἱ Ὀρθοδοξοι καὶ ἰδιαίτερα οἱ μοναχοὶ δύνανται νὰ ἵστανται ἐπί στερεοῦ ἐδάφους γιὰ νὰ μή πλανῶνται καὶ ἑτέρους νὰ πλανοῦν.


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...


2 σχόλια:

  1. Καλά ξεκίνησε, θα δούμε στη συνέχεια.
    Όμως ως κείμενο μια ματιά βρε παιδί μου δεν του έριξε για λάθη πριν το δημοσιεύσει ;
    Αν γίνεται ας διορθωθεί εδώ στο blog.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Είναι τεράστιο το κείμενο γι αυτό το σπάσαμε σε 4 κομμάτια και είναι αδύνατον να το διορθώσουμε, δεν υπάρχει χρόνος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή